Download Nota Kursus VB

Kepada semua peserta kursus, anda boleh memuatturun nota dalam bentuk PDF pada link dibawah klik di sini ---> Kursus Visual Basic 6.pdf Tambahan Nota untuk Database Ringkas dalam VB - Database in Visual Basic.pdf

Tuesday, June 9, 2009

1.0 Apa itu Visual Basic?

Visual Basic (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) adalah suatu bahasa pengaturcaraan yang memboleh sesebuah aplikasi dibuat dalam Microsoft Windows. Ia menggunakan metod GUI (Graphic User Interface) yang mudah difahami. Di dalam kursus ini, version VB yang digunakan ialah Visual Basic 6.

Berikut adalah beberapa istilah Visual Basic (VB) yang biasa digunakan.

  • VB IDE (Integrated Development Environment) yang membolehkan anda mencipta aplikasi Visual Basic standalone yang boleh digunakan melalui format fail EXE.


  • Visual Basic for Application (VBA) adalah bahasa yang digunakan untuk menyatukan produk Microsoft Office contohnya ia mengaitkan Excel dan Word. Walaupun bahasa yang digunakan menyamai bahasa VB yang standard, ia mempunyai beberapa teknik tertentu yang perlu dipelajari sendiri.


  • VBScript adalah bahasa sebahagian daripada Visual Basic, dengan mempunyai arahan-arahan yang terhad, biasanya digunakan untuk aplikasi internet.

Struktur Aplikasi Visual Basic

Aplikasi (Projek) adalah terdiri daripada:


  • Forms : Tetingkap (Windows) yang digunakan oleh pengaturcara untuk membina antaramuka (interface).
  • Controls : Objek yang diletakkan di atas form untuk membenarkan interaksi dengan pengguna (text box, label, command button dll).
  • Properties : Setiap ciri-ciri pada form dan control ditentukan oleh properties. Contoh-contoh properties adalah name, caption, size, color. Visual Basic menentukan properties asal (default). Properties ini boleh ditukar pada masa rekabentuk (design time) atau masa jalan (run time).
  • Methods : Prosedure sedia-bina (built-in) yang boleh dikenakan pada objek bagi melakukan aksi-aksi tertentu.
  • Event Procedure : Aturcara yang berkait dengan objek. Ia akan dijalankan apabila sesuatu event berlaku.
  • General Procedure : Aturcara yang tidak berkait dengan objek. Ia mesti dikenakan oleh aplikasi.
  • Module : Gabungan antara general procedure, pengisytiharan pembolehubah (variables declaration) dan pendefinisian konstan (constant definition) yang digunakan oleh aplikasi.

No comments:

Post a Comment